شماره حساب ها

تصویر تماس

بانک ملت

شماره حساب بانک ملت : ۳۱۰۶۰۰۵۰۷۷

شماره کارت بانک ملت : ۹۸۰۵-۷۷۷۱-۳۳۷۸-۶۱۰۴

شماره شبا بانک ملت : IR24 ۰۱۲۰ ۰۱۰۰ ۰۰۰۰ ۳۱۰۶ ۰۰۵۰ ۷۷

به نام اسماعیل فعال